Nabór kandydatów na stanowisko psychologa Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu

Zmiana rozmiaru czcionki

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A

05-075 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko psychologa

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wsparcie i poradnictwo na rzecz klientów Ośrodka.
 • Diagnozowanie potrzeb i problemów indywidualnych klientów, dorosłych i dzieci.
 • Udział w rekrutacji uczestników do programów i projektów realizowanych przez Ośrodka.
 • Konstruowanie zaleceń dla indywidualnych programów pomocy klientom.
 • Współpraca z pracownikami Ośrodka w procesie diagnozowania, konstruowania planów pomocy.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi programy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z zakresem wykonywanych zadań (np. prowadzenie kart konsultacji, dziennika konsultacji).

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu psychologa
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa minimum pół roku,
 • Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. - tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

Wymagania pożądane:

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Cechy osobowości: Komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność.

Miejsce pracy:

Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Budynek jest dwukondygnacyjny bez windy. Budynek ma dwa wejścia od ulicy (jedno z podjazdem) oraz jedną klatkę schodową. Dojścia do stanowiska pracy uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Poruszanie się wózkiem inwalidzkim możliwe jest jedynie ciągiem komunikacyjnym na parterze budynku.

Stanowisko pracy:

Związane jest z obsługą komputera i kserokopiarki, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz przemieszczaniem się po terenie dzielnicy Wesoła.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Podpisana odręcznie klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. – tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.”

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w kopercie z dopiskiem „Psycholog”:

 • Osobiście do siedziby Ośrodka (sekretariat) od poniedziałku do piątku
  w godz. 8.00 – 16.00.
 • Pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,
  ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa.  

 

Dokumenty prosimy składać do dnia 26 lipca 2017 r. do godz. 14.00.