Nabór kandydatów na stanowisko instruktora terapii zajęciowej

Zmiana rozmiaru czcionki

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. Władysława Raczkiewicza 21A, 05-075 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko instruktora terapii zajęciowej

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

 

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć wszechstronnie uaktywniających osoby starsze i niepełnosprawne, uwzględniających ich zainteresowania i możliwości, z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych jak: arteterapia, zajęcia rekreacyjne, artystyczne, gry i zabawy mające na celu poprawę sprawności psychofizycznej, rozwijanie orientacji i pomysłowości,
 • motywowanie uczestników do czynnego udziału w zajęciach, szczególnie uczestników mniej sprawnych,
 • współpraca z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji działań podejmowanych przez jednostkę,
 • przygotowywanie z seniorami spotkań okolicznościowych związanych z ważnymi rocznicami i świętami,
 • inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu imprez okazjonalnych, uroczystości czy wycieczek, w tym wyjść do kin, muzeów itp.
 • systematyczne prowadzenie dziennego i tygodniowego dziennika zajęć i innej dokumentacji zgodnie ze wskazaniami Dyrektora.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku instruktor terapii zajęciowej lub dyplom ukończenia studiów wyższych: tj. pedagogika terapeutyczna, terapia zajęciowa, gerontopedagogika lub pokrewne,
 • umiejętność prowadzenia różnych form terapii zajęciowej,
 • znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych,
 • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń i programów biurowych MS Office lub Open Office, internetu,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku instruktora terapii zajęciowej lub pokrewnym minimum pół roku,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. - tj. dz. u. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

Wymagania pożądane:

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność i elastyczność w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w zakresie organizowania zajęć dla osób starszych, mile widziane doświadczenie w arteterapii,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, empatia, wrażliwość, wyrozumiałość.

Miejsce pracy:

Praca w budynku dwukondygnacyjnym z windą i dużym tarasem. Budynek ma jedna klatkę schodową. Dojścia do stanowiska pracy umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Związane jest z obsługą komputera, drukarki i kserokopiarki, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz przemieszczaniem się po terenie dzielnicy Wesoła.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (cv),
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • podpisana odręcznie klauzula „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. – tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.”

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoba zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązana będzie do przyniesienia swoich własnoręcznie wykonanych prac plastycznych, rękodzielniczych w celu zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności oraz zaprezentowania przykładowego konspektu kilku zajęć ze wskazaniem celów, jakie chce się osiągnąć przez planowane aktywności.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w kopercie z dopiskiem „Instruktor terapii zajęciowej”:

 • osobiście do siedziby Ośrodka (sekretariat) od poniedziałku do piątku
  w godz. 8.00 – 16.00.
 • pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,
  ul. W. Raczkiewicza 21A, 05-075 Warszawa.      

 

Dokumenty prosimy składać do dnia 26 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00.