Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A

05-075 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko pracownika socjalnego

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu
na zastępstwo

 

więcej...: Pracownik socjalny - Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu na zastępstwo

           Od dnia 01.04.2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy rozpoczął realizację projektu „BUDZIK – program aktywnej integracji”. Projekt realizowany będzie do 31.03.2018r. w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem RPO WM 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

więcej...: "BUDZIK - program aktywnej integracji"

Podkategorie