Rozpoznanie cenowe wykonania usługi, informacje w poniższych dokumentach.

więcej...: Zapytanie ofertowe - altana - zmiana terminu

Rozpoznanie cenowe wykonania usługi, informacje w poniższych dokumentach.

więcej...: Zapytanie ofertowe - dach

Rozpoznanie cenowe wykonania usługi, informacje w poniższych dokumentach.

więcej...: Zapytanie ofertowe - altana

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa

poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. realizacji świadczeń

zatrudnienie od 1.09.2022 r. w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • prowadzenie ewidencji klientów korzystających z pomocy materialnej i niematerialnej, wprowadzanie, weryfikacja i kontrola,
 • obsługa komputerowej bazy świadczeń dla klientów ośrodka tj. wprowadzanie, przetwarzanie i gromadzenie informacji o świadczeniobiorcach w systemie informatycznym POMOST,
 • realizacja przyznanych planami pomocy świadczeń poprzez wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,
 • sporządzanie, generowanie list wypłat na przyznane świadczenia,
 • prowadzenie ewidencji wypłat świadczeń, także dla osób uczestniczących w projektach,
 • rozliczanie faktur, rachunków, not za przyznane żywienie w placówkach oświatowych i innych zgodnie z przyznanymi decyzjami,
 • współpraca z innymi jednostkami, organizacjami i firmami w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń,
 • przygotowywanie informacji o zaangażowaniu środków finansowych na podstawie przyznanych decyzji administracyjnych z podziałem na poszczególne formy świadczeń,
 • przygotowywanie sprawozdań, w tym w Centralnej Aplikacji Statystycznej
 • realizacja pomocy w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz prowadzenie dokumentacji związanej z naliczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • organizacja pogrzebów,
 • przygotowywanie dokumentów i prowadzenie postępowań dotyczących przetargów w tym m.in. opracowywanie i aktualizacja niezbędnych procedur oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz zapytań ofertowych,
 • współpraca z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” w zakresie obsługi przyznawanych świadczeń.
więcej...: Poszukujemy kandydata na stanowisko podinspektora ds. realizacji świadczeń

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Do kogo Program jest skierowany?

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie m.st. Warszawy:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
   
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
 • znacznym lub
 • umiarkowanym lub
 • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szczegóły na stronie:

https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/cus-aoon-2022

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa

poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego

zatrudnienie w ramach umowy o pracę wymiarze 1 etatu

więcej...: Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

Podkategorie