Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa
poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego
zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

więcej...: Poszukujemy kandydata na stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa
poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego
zatrudnienie od 1.05.2023 r. w ramach umowy na zastępstwo wymiarze 1 etatu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:
- rozpoznawanie, diagnozowanie, analizowanie i ocena zjawisk społecznych występujących w
rejonie działania,
- rozpoznawanie, diagnozowanie i analiza potrzeb osób kwalifikujących się do korzystania ze
świadczeń pomocy społecznej w rejonie działania,
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, na podstawie przeprowadzonego wywiadu
ustalanie form i zakresu udzielanej pomocy przy współudziale klienta oraz opracowywanie
planów pomocy w zakresie pomocy społecznej,
- udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej, stosowanie narzędzi aktywizacyjnych,
- inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału osób, rodzin i
społeczności lokalnej poprzez zwiększanie ich uczestnictwa w rozwiązywaniu własnych
problemów,
- prowadzenie działalności profilaktycznej, mającej na celu zapobieganie powstawaniu
trudnych sytuacji życiowych, w tym aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz
rozwiązywania występujących problemów społecznych,
- ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy,
- współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz wyspecjalizowanymi
instytucjami i innymi organizacjami i podmiotami w zakresie organizowania pomocy na rzecz
klientów zamieszkujących w rejonie działania,
- tworzenie i współudział w tworzeniu projektów socjalnych służących rozwiązywaniu
problemów społecznych i rozwojowi ośrodka oraz ich realizacja,
- sporządzanie bilansu potrzeb oraz mapy zasobów społecznych w rejonie działania,
- sporządzanie statystyki, sprawozdawczości oraz analiz w swoim rejonie działania,
- wprowadzanie danych i bieżące uzupełnianie komputerowej bazy danych klientów (pomost
std) na podstawie przeprowadzanych wywiadów środowiskowych.
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika
socjalnego,
- doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego minimum pół roku,
- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
- posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie
posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach
samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. - tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.).
Wymagania pożądane:
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- umiejętność pracy w zespole,
- cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność.

Miejsce pracy:
Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Budynek jest
dwukondygnacyjny bez windy. Budynek ma dwa wejścia od ulicy (jedno z podjazdem) oraz jedną
klatkę schodową. Dojścia do stanowiska pracy uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
Poruszanie się wózkiem inwalidzkim możliwe jest jedynie ciągiem komunikacyjnym na parterze
budynku.
Stanowisko pracy:
Związane jest z obsługą komputera i kserokopiarki, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz
przemieszczaniem się po terenie dzielnicy Wesoła niezależnie od warunków atmosferycznych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty:
- wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru
stanowiącego załącznik do Ogłoszenia.
Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy oświadczeń zawartych w
Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej będą zobowiązani do okazania
dokumentów potwierdzających informacje zawarte w Kwestionariuszu do wglądu przed
rozpoczęciem rozmowy:
- dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, uprawniające do wykonywania zawodu
pracownika socjalnego;
- dokument potwierdzający posiadanie co najmniej półrocznego stażu w zawodzie pracownika
socjalnego;
- dokument potwierdzający posiadanie przez kandydata polskiego obywatelstwa lub
dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymagań określonych w art. 11 ust. 2
i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. – tj. Dz.U. z 2022 r.
poz. 530 ze zm.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie w kopercie z dopiskiem „Pracownik socjalny”:
- osobiście do siedziby Ośrodka (sekretariat) od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00.
- pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,
ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa.
Kwestionariusze prosimy składać do dnia 17 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00.
Ośrodek zastrzega sobie prawo odrzucenia niekompletnie wypełnionych i/lub niepodpisanych
Kwestionariuszy. Kwestionariusze osób, które nie zostaną zatrudnione, zostaną komisyjnie
zniszczone, niezwłocznie po zakończeniu naboru.

Kwestionariusz osobowy - OPS Wesoła (dokument MS Office DOCX)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Wypełniając obowiązek informacyjny, spoczywający na Pracodawcy, w związku z prowadzeniem
naboru na wolne stanowisko, uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy, adres: ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa.
2. W Ośrodku został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisząc na adres korespondencyjny, podany
w punkcie 1.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z art. 22 1 § 1 i § 4 Kodeksu pracy. W przypadku podania przez Panią / Pana innych
danych osobowych, niż wymagane przepisami art. 22 1 § 1 i § 4 Kodeksu pracy, podstawą ich
przetwarzania będzie dobrowolna zgoda, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub
art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z art. 22 1a § 1 i art. 22 1b § 1 Kodeksu pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu
rekrutacyjnym, w związku z naborem na wolne stanowisko pracy, a po zakończeniu procesu
rekrutacji – w celach archiwizacyjnych, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą uprawnione przepisami prawa instytucje
oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. w
zakresie obsługi informatycznej).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów wskazanych
w ust. 4, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - do czasu wycofania przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
– w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez
udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.
11. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
12. Podanie danych wymaganych przez Administratora jest niezbędne do wzięcia udziału
w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w
postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, przetwarzanych w oparciu o zgodę jest
dobrowolne i nie ma wpływu na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Planowany okres realizacji Programu: 1 maja 2023 r. – 30 listopada 2023 r.

 

Celem Programu st zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia.

Na czym polegają usługi asystencji osobistej?

 Usługi polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego.
 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca.
 3. Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych.
 4. Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).
 5. Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Do kogo jest skierowany Program?

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie m.st. Warszawy:

 1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
   
 2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
 • znacznym
 • umiarkowanym
 • traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rekrutacja.

Realizator prowadzi rekrutację do Programu od 24 marca do 25 kwietnia 2023 r.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową

https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/cus-aoon-2023

Podkategorie