Nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo w wymiarze 1 etatu

Zmiana rozmiaru czcionki

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A

05-075 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko pracownika socjalnego

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo w wymiarze 1 etatu

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Rozpoznawanie, diagnozowanie, analizowanie i ocena zjawisk społecznych występujących w rejonie działania.
 • Rozpoznawanie, diagnozowanie i analiza potrzeb osób kwalifikujących się do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w rejonie działania.
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, na podstawie przeprowadzonego wywiadu ustalanie form i zakresu udzielanej pomocy przy współudziale klienta oraz opracowywanie planów pomocy w zakresie pomocy społecznej.
 • Udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej, stosowanie narzędzi aktywizacyjnych.
 • Inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału osób, rodzin i społeczności lokalnej poprzez zwiększanie ich uczestnictwa w rozwiązywaniu własnych problemów.
 • Prowadzenie działalności profilaktycznej, mającej na celu zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, w tym aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz rozwiązywania występujących problemów społecznych.
 • Ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy.
 • Współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz wyspecjalizowanymi instytucjami i innymi organizacjami i podmiotami w zakresie organizowania pomocy na rzecz klientów zamieszkujących w rejonie działania.
 • Tworzenie i współudział w tworzeniu projektów socjalnych służących rozwiązywaniu problemów społecznych i rozwojowi Ośrodka oraz ich realizacja.
 • Sporządzanie bilansu potrzeb oraz mapy zasobów społecznych rejonie działania.
 • Sporządzanie statystyki, sprawozdawczości oraz analiz w swoim rejonie działania.
 • Wprowadzanie danych i bieżące uzupełnianie komputerowej bazy danych klientów (Pomost STD) na podstawie przeprowadzanych wywiadów środowiskowych.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego minimum pół roku,
 • Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. - tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).

Wymagania pożądane:

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Cechy osobowości: Komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność.

Miejsce pracy:

Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Budynek jest dwukondygnacyjny bez windy. Budynek ma dwa wejścia od ulicy (jedno z podjazdem) oraz jedną klatkę schodową. Dojścia do stanowiska pracy uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Poruszanie się wózkiem inwalidzkim możliwe jest jedynie ciągiem komunikacyjnym na parterze budynku.

Stanowisko pracy:

Związane jest z obsługą komputera i kserokopiarki, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz przemieszczaniem się po terenie dzielnicy Wesoła niezależnie od warunków atmosferycznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Podpisana odręcznie klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. – tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.”

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w kopercie z dopiskiem „Pracownik socjalny”:

 • Osobiście do siedziby Ośrodka (sekretariat) od poniedziałku do piątku
  w godz. 8.00 – 16.00.
 • Pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,
  ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa.  

 

Dokumenty prosimy składać do dnia 30 marca 2016 r. do godz. 14.00.