Nabór na stanowisko asystent rodziny

Zmiana rozmiaru czcionki

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21 a, 05 – 075 Warszawa

poszukuje kandydatów na stanowisko asystent rodziny

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zawierającego diagnozę potrzeb, cele pracy, podejmowane zadania i działania, terminy realizacji oraz przewidywane efekty.
 2. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, a w przypadku dzieci do 7 r. ż. nie rzadziej niż raz na 3 miesiące i przekazywanie jej Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej,
 3. Praca na rzecz rodziny i udzielanie jej pomocy:

a. w rozwiązywaniu problemów socjalnych i zdrowotnych,

b. w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

c. w rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązywaniu problemów z dziećmi,

d. w rozwijaniu umiejętności społecznych i wspieranie aktywności społecznej rodzin,

e. w motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

f. w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej.

 1. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
 2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
 3. Sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.
 4. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
 5. Udział w ocenie sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej prowadzonej przez organizatora pieczy zastępczej lub zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.
 6. Udział w ocenie rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka dokonywanej przez organizatora pieczy zastępczej.
 7. Udział w postępowaniu adopcyjnym prowadzonym przez ośrodek adopcyjny.
 8. Udział w działaniach monitorujących pracę oraz ewaluacji realizowanych zadań.
 9. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupa roboczą, organizatorem pieczy zastępczej, koordynatorem pieczy zastępczej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, rodziną wspierającą oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań jest niezbędna.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny;
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. – tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.).

Wymagania pożądane:

 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność;
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku asystenta rodziny;

Miejsce pracy:

Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Budynek jest dwukondygnacyjny bez windy. Budynek ma dwa wejścia od ulicy (jedno z podjazdem) oraz jedną klatkę schodową. Dojścia do stanowiska pracy uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Poruszanie się wózkiem inwalidzkim możliwe jest jedynie ciągiem komunikacyjnym na parterze budynku.

Stanowisko pracy:

Związane jest z obsługą komputera i kserokopiarki, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz przemieszczaniem się po terenie dzielnicy Wesoła niezależnie od warunków atmosferycznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru stanowiącego załącznik do Ogłoszenia.

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy oświadczeń zawartych w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej będą zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w Kwestionariuszu do wglądu przed rozpoczęciem rozmowy:

 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie;
 • w przypadku posiadania stażu na stanowisku dokument potwierdzający zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny;
 • dokument potwierdzający posiadanie przez kandydata polskiego obywatelstwa lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. – tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w kopercie z dopiskiem „Asystent rodziny”:

 • osobiście do siedziby Ośrodka (sekretariat) od poniedziałku do piątku
  w godz. 8.00 – 16.00.
 • pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,
  ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa.  

Kwestionariusze prosimy składać do dnia 31 października 2019 r. do godz. 14.00.

Ośrodek zastrzega sobie prawo odrzucenia niekompletnie wypełnionych i/lub niepodpisanych Kwestionariuszy. Kwestionariusze osób, które nie zostaną zatrudnione, zostaną komisyjnie zniszczone, niezwłocznie po zakończeniu naboru.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować się z za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko pracownika socjalnego.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. zostanie Pani/Pan wyłoniony do zatrudnienia,
  2. zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.

Kwestionariusz osobowy do ściągnięcia