Mobilny punkt poradnictwa

Zmiana rozmiaru czcionki

Na początku listopada rozpoczął działalność Mobilny Punkt Poradnictwa, który jest skierowany do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. Autobus jeździ codziennie w godzinach 8.00-16.00 oraz 17.00-20.30.Mobilny Punkt Poradnictwa poprzez streetworkerów ma na celu udzielanie pomocy doraźnej i interwencyjnej skierowanej do osób bezdomnych przebywających w m.st. Warszawa oraz umożliwienie przemieszczania się pomiędzy m.in. schroniskami, noclegowniami, jadłodajniami, ogrzewalniami, punktami pomocy medycznej oraz łaźnią.
w mobilnym punkcie osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością mają dostęp do korzystania z różnych form aktywnego poradnictwa, pomoc interwencyjną i wsparcie, w celu przezwyciężania sytuacji kryzysowej. W ramach kursu osoby korzystające będą mogły napić się ciepłego napoju oraz skorzystać z pomocy w docieraniu do wybranych miejsc wsparcia.