SZUKAMY INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Zmiana rozmiaru czcionki

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko instruktora terapii zajęciowej

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć wszechstronnie uaktywniających osoby starsze i niepełnosprawne, uwzględniających ich zainteresowania i możliwości,
  z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych jak: arteterapia, zajęcia rekreacyjne, artystyczne, gry i zabawy mające na celu poprawę sprawności psychofizycznej, rozwijanie orientacji i pomysłowości,
 • motywowanie uczestników do czynnego udziału w zajęciach, szczególnie uczestników mniej sprawnych,
 • współpraca z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji działań podejmowanych przez jednostkę,
 • przygotowywanie z seniorami spotkań okolicznościowych związanych z ważnymi rocznicami                    i świętami,
 • inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu imprez okazjonalnych, uroczystości czy wycieczek, w tym wyjść do kin, muzeów itp.
 • współpraca w opracowywaniu planu i harmonogramu zajęć oraz prowadzenie dziennika                    i innej dokumentacji zgodnie ze wskazaniami Dyrektora.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku instruktor terapii zajęciowej lub dyplom ukończenia studiów wyższych: tj. pedagogika terapeutyczna, terapia zajęciowa, gerontopedagogika lub pokrewne,
 • umiejętność prowadzenia różnych form terapii zajęciowej,
 • znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych,
 • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń i programów biurowych MS Office lub Open Office, internetu,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. - tj. dz. u. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

Wymagania pożądane:

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność i elastyczność w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w zakresie organizowania zajęć dla osób starszych, mile widziane doświadczenie w arteterapii,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, empatia, wrażliwość, wyrozumiałość.

Miejsce pracy:

Praca w budynku dwukondygnacyjnym z windą i dużym tarasem. Budynek ma jedną klatkę schodową. Dojścia do stanowiska pracy umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Związane jest z obsługą komputera, drukarki i urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz przemieszczaniem się po terenie dzielnicy Wesoła.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru stanowiącego załącznik do Ogłoszenia.

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy oświadczeń zawartych w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej będą zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w Kwestionariuszu do wglądu przed rozpoczęciem rozmowy:

 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, uprawniające do wykonywania zawodu instruktora terapii zajęciowej;
 • dokument potwierdzający posiadanie przez kandydata polskiego obywatelstwa lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. – tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoba zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązana będzie do przyniesienia konspektu kilku zajęć ze wskazaniem celów, jakie chce osiągnąć przez planowane aktywności. Może także przynieść swoje własnoręcznie wykonane prace plastyczne, rękodzielnicze w celu zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w kopercie z dopiskiem „Instruktor terapii zajęciowej”:

 • osobiście do siedziby Ośrodka (sekretariat) od poniedziałku do piątku
  w godz. 8.00 – 16.00.
 • pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,
  ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa.  

Kwestionariusze prosimy składać do dnia 27 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.

Ośrodek zastrzega sobie prawo odrzucenia niekompletnie wypełnionych i/lub niepodpisanych Kwestionariuszy. Kwestionariusze osób, które nie zostaną zatrudnione, zostaną komisyjnie zniszczone po 3 miesiącach od zakończeniu naboru.

 

https://opswesola.waw.pl/images/2021aktualnosci/kwestionariusz_osobowy.docx

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować się z za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit.
  a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
  w związku z naborem na stanowisko
  pracownika socjalnego/instruktora terapii zajęciowej.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. Zostanie Pani/Pan wyłoniony do zatrudnienia,
  2. Zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.