Poszukujemy kandydata na stanowisko podinspektora ds. realizacji świadczeń

Zmiana rozmiaru czcionki

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa

poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. realizacji świadczeń

zatrudnienie od 1.09.2022 r. w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • prowadzenie ewidencji klientów korzystających z pomocy materialnej i niematerialnej, wprowadzanie, weryfikacja i kontrola,
 • obsługa komputerowej bazy świadczeń dla klientów ośrodka tj. wprowadzanie, przetwarzanie i gromadzenie informacji o świadczeniobiorcach w systemie informatycznym POMOST,
 • realizacja przyznanych planami pomocy świadczeń poprzez wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,
 • sporządzanie, generowanie list wypłat na przyznane świadczenia,
 • prowadzenie ewidencji wypłat świadczeń, także dla osób uczestniczących w projektach,
 • rozliczanie faktur, rachunków, not za przyznane żywienie w placówkach oświatowych i innych zgodnie z przyznanymi decyzjami,
 • współpraca z innymi jednostkami, organizacjami i firmami w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń,
 • przygotowywanie informacji o zaangażowaniu środków finansowych na podstawie przyznanych decyzji administracyjnych z podziałem na poszczególne formy świadczeń,
 • przygotowywanie sprawozdań, w tym w Centralnej Aplikacji Statystycznej
 • realizacja pomocy w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz prowadzenie dokumentacji związanej z naliczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • organizacja pogrzebów,
 • przygotowywanie dokumentów i prowadzenie postępowań dotyczących przetargów w tym m.in. opracowywanie i aktualizacja niezbędnych procedur oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz zapytań ofertowych,
 • współpraca z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” w zakresie obsługi przyznawanych świadczeń.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. - tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.).

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie ekonomiczne,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność.

Miejsce pracy:

Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Budynek jest dwukondygnacyjny bez windy. Budynek ma dwa wejścia od ulicy (jedno z podjazdem) oraz jedną klatkę schodową. Dojścia do stanowiska pracy uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Poruszanie się wózkiem inwalidzkim możliwe jest jedynie ciągiem komunikacyjnym na parterze budynku.

Stanowisko pracy:

Związane jest z obsługą komputera, drukarki, scanera i kserokopiarki, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, a w przypadku takiej konieczności także w drugim budynku Ośrodka przy ul. Spokojna 2. Na stanowisku pracy brak urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy oświadczeń zawartych w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej będą zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w Kwestionariuszu do wglądu przed rozpoczęciem rozmowy:

 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie,
 • dokument potwierdzający posiadanie przez kandydata polskiego obywatelstwa lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. – tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 530 ze zm.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w kopercie z dopiskiem „Pracownik ds. realizacji świadczeń”:

 • osobiście do siedziby Ośrodka (sekretariat) od poniedziałku do piątku
  w godz. 8.00 – 16.00.
 • pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,
  ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa.
 • na skrzynkę epuap: /opsw/SkrytkaESP

Kwestionariusz osobowy - OPS Wesoła (dokument MS Office DOCX)

Kwestionariusze prosimy składać do dnia 31 lipca 2022 r. do godz. 16.00.

Ośrodek zastrzega sobie prawo odrzucenia niekompletnie wypełnionych i/lub niepodpisanych Kwestionariuszy. Kwestionariusze osób, które nie zostaną zatrudnione, zostaną komisyjnie zniszczone, po 3 miesiącach po zakończeniu naboru.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Wypełniając obowiązek informacyjny, spoczywający na Pracodawcy, w związku z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, adres: ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa.
 2. W Ośrodku został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisząc na adres korespondencyjny, podany
  w punkcie 1.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w związku z art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy. W przypadku podania przez Panią / Pana innych danych osobowych, niż wymagane przepisami art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy, podstawą ich przetwarzania będzie dobrowolna zgoda, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub
  art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z art. 221a § 1 i art. 221b § 1 Kodeksu pracy.
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na wolne stanowisko pracy, a po zakończeniu procesu rekrutacji – w celach archiwizacyjnych, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą uprawnione przepisami prawa instytucje oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. w zakresie obsługi informatycznej).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów wskazanych
   w ust. 4, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.
  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
   3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.
 7. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 8. Podanie danych wymaganych przez Administratora jest niezbędne do wzięcia udziału
  w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, przetwarzanych w oparciu o zgodę jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.