Poszukujemy kandydata na stanowisko pracownika socjalnego

Zmiana rozmiaru czcionki


Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa
poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego
zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatuDo głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:
 rozpoznawanie, diagnozowanie, analizowanie i ocena zjawisk społecznych występujących w rejonie działania,
 rozpoznawanie, diagnozowanie i analiza potrzeb osób kwalifikujących się do korzystania zeświadczeń pomocy społecznej w rejonie działania,
 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, na podstawie przeprowadzonego wywiadu ustalanie form i zakresu udzielanej pomocy przy współudziale klienta oraz opracowywanie planów pomocy w zakresie pomocy społecznej,
 udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej, stosowanie narzędzi aktywizacyjnych,
 inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału osób, rodzin i społeczności lokalnej poprzez zwiększanie ich uczestnictwa w rozwiązywaniu własnych problemów,
 prowadzenie działalności profilaktycznej, mającej na celu zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, w tym aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz rozwiązywania występujących problemów społecznych,
 ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy,
 współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz wyspecjalizowanymi instytucjami i innymi organizacjami i podmiotami w zakresie organizowania pomocy na rzecz klientów zamieszkujących w rejonie działania,
 tworzenie i współudział w tworzeniu projektów socjalnych służących rozwiązywaniu problemów społecznych i rozwojowi ośrodka oraz ich realizacja,
 sporządzanie bilansu potrzeb oraz mapy zasobów społecznych w rejonie działania,
 sporządzanie statystyki, sprawozdawczości oraz analiz w swoim rejonie działania,
 wprowadzanie danych i bieżące uzupełnianie komputerowej bazy danych klientów (pomost std) na podstawie przeprowadzanych wywiadów środowiskowych. Wymagania niezbędne:
 wykształcenie zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 posiadanie obywatelstwa polskiego (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. - tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.).
Wymagania pożądane:
 umiejętność dobrej organizacji pracy,
 umiejętność pracy w zespole,
 doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego minimum pół roku,
 cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność.

Miejsce pracy:
Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Budynek jest dwukondygnacyjny bez windy. Budynek ma dwa wejścia od ulicy (jedno z podjazdem) oraz jedną klatkę schodową. Dojścia do stanowiska pracy uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Poruszanie się wózkiem inwalidzkim możliwe jest jedynie ciągiem komunikacyjnym na parterze budynku.
Stanowisko pracy:
Związane jest z obsługą komputera i kserokopiarki, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz przemieszczaniem się po terenie dzielnicy Wesoła niezależnie od warunków atmosferycznych. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty:
 wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru stanowiącego załącznik do Ogłoszenia.

(Kwestionariusz osobowy - OPS Wesoła (dokument MS Office DOCX))

Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy oświadczeń zawartych w
Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej będą zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w Kwestionariuszu do wglądu przed rozpoczęciem rozmowy:
 dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego;
 dokument potwierdzający posiadanie stażu w zawodzie pracownika socjalnego;
 dokument potwierdzający posiadanie przez kandydata polskiego obywatelstwa lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. – tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 530 ze zm.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w kopercie z dopiskiem „Pracownik socjalny”:
 osobiście do siedziby Ośrodka (sekretariat) od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00.
 pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,
ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa.
Kwestionariusze prosimy składać do dnia 27 pażdziernika 2023 r. do godz. 16.00.
Ośrodek zastrzega sobie prawo odrzucenia niekompletnie wypełnionych i/lub niepodpisanych
Kwestionariuszy. Kwestionariusze osób, które nie zostaną zatrudnione, zostaną komisyjnie zniszczone, niezwłocznie po zakończeniu naboru.

 

 

Kwestionariusz osobowy - OPS Wesoła (dokument MS Office DOCX)