Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko podinspektora ds. finansowo-księgowych

więcej...: Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora ds finansowo-księgowych

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A

05-075 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko pracownika socjalnego do projektu

pn. „BUDZIK – program aktywnej integracji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO WM 2014-2020

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu
na okres realizacji projektu od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

więcej...: Nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego do projektu

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A

05-075 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko pracownika socjalnego

więcej...: Nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko podinspektora ds. finansowo-księgowych

więcej...: Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora ds. finansowo-księgowych

W dniu 21 listopada br. Pani Alicja Pasztor - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz nadkom. Adam Szyszka - Komendant Komisariatu Policji Warszawa Wesoła odwiedzili Szkołę Podstawową nr 171. 

Podczas wizyty wspólnie czytali książkę Julii Duszyńskiej –„Cudaczek-Wyśmiewaczek” najmłodszym uczniom klas pierwszych.

więcej...: Czytamy i słuchamy !

W dn.25.11.2016r.Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zainaugurował projekt socjalny pn. „Zatrzymaj Zegar Przemocy”. W filii Ośrodka Kultury „Pogodna” odbyło się pierwsze z cyklu spotkań – projekt zakłada cykl 6 spokań dla specjalistów zajmujących się w naszej dzielnicy zagadnieniem przemocy, które będą realizowane również w następnym roku. Głównym celem projektu jest rozwój, upowszechnianie i poszerzanie wiedzy oraz zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wśród instytucji działających i współpracujących na rzecz rodzin i osób dotkniętych tym problemem.

więcej...: Zatrzymaj Zegar Przemocy

Podkategorie