"BUDZIK - program aktywnej integracji"

Zmiana rozmiaru czcionki

Od dnia 01.04.2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

rozpoczął realizację projektu „BUDZIK – program aktywnej integracji”. Projekt realizowany

będzie do 31.03.2018r. w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z

ubóstwem RPO WM 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 20 osób

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 3 niepełnosprawnych

mieszkańców m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła poprzez instrumenty aktywnej integracji

i środowiskową pracę socjalną.

Wsparcie w ramach projektu zakłada szereg działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb

każdego uczestnika, począwszy od wsparcia psychologicznego, treningów umiejętności

społecznych i wychowawczych, spotkań z edukatorem zdrowotnym, doradztwa zawodowego, aż

po kursy zawodowe np. kurs drwal/pilarz, prawo jazdy kat. B i inne. Łączna wartość projektu

wynosi 215 202,75 zł, zaś kwota dofinansowania 171 802,75 zł.

Serdecznie zapraszamy do udziału!