Jak pomagamy - Złożenie wniosku o pomoc

Zmiana rozmiaru czcionki

Złożenie wniosku o pomoc

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Dzielnicy Wesoła.

Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz ustalenie planu pomocy dla jednostki  i/lub rodzinie

Podstawą udzielenia pomocy jest  środowiskowy wywiad rodzinny sporządzony w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się. Wywiad przeprowadza się w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie pilnych w terminie 2 dni. Należy pamiętać, iż brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny
z rezygnacją z pomocy społecznej. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie
w oparciu o informacje ustalone na podstawie wywiadu, dokumentów  i oświadczenia niezbędnego do rozpatrzenia go, określając sytuację: rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową, majątkową, zawodową.

Plan pomocy

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej jednostki lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy. Plan pomocy powinien być ustalany w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem.

Zakończenie postępowania w sprawie i wydanie decyzji

Zakończenie postępowania następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji administracyjnej. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. – te formy pomocy udzielane są bez konieczności wydawania decyzji.

Od wydanej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołania można złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wymagane dokumenty

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby i rodziny ustala się na podstawie dokumentów:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzający tożsamość,
 • zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, po potrąceniu,
 • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - (dochód z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku),
 • dowodu otrzymania renty lub emerytury,
 • osoba niepełnosprawna (orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, orzeczenie, Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie Lekarza Orzecznika z ZUS),
 • zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki oraz oświadczenia, iż dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły,
 • decyzji urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo potwierdzenia z urzędu pracy, że osoba ta znajduje się w rejestrze urzędu, jako osoba poszukująca pracy,
 • oświadczenia o wysokości dochodu,
 • oświadczenia o stanie majątkowym,
 • zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,
 • decyzji o przyznanych świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny),
 • opłaty mieszkaniowej i stałego obciążenia rodziny,
 • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, iż jednostka wymaga pomocy usługowej ze względu na stan zdrowia.