Jak pomagamy - Wsparcie specjalistyczne

Zmiana rozmiaru czcionki

Wsparcie specjalistyczne:

1)             Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób samotnych jak i osób w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymagają pomocy innych osób a są ich pozbawione. Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala rodzaj, zakres, wymiar dzienny świadczonych usług oraz okres, przez który mają być świadczone, wysokość i sposób pobierania opłaty, uwzględniając zgłoszone przez osobę zainteresowaną potrzeby oraz
możliwość ich realizacji.

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób mających trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz funkcjonowaniem w środowisku przede wszystkim ze względu na wiek lub ciężkie i przewlekłe choroby. W zakresie tych usług realizowane są takie czynności jak przygotowanie posiłku lub przyniesienie obiadu z placówki gastronomicznej, zrobienie zakupów, dbałość o utrzymanie czystości w mieszkaniu, załatwianie spraw urzędowych, zabiegi higieniczne, zlecona przez lekarza pielęgnacja, i inne.

Wykonawcą w/w usług jest Stowarzyszenie Nadzieja, ul. VII Poprzecznej 13 w Warszawie
Cena 1 godziny usług wynosi 17,53 zł

2)             Usługi specjalistyczne dla osób psychicznie chorych w domu klienta

Przysługują osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawnym intelektualnie, mogą być świadczone usługi specjalistyczne. Mają one na celu przygotowanie tych osób do codziennego, samodzielnego życia w środowisku. Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi specjalistyczne, ustala rodzaj, zakres, wymiar dzienny świadczonych usług oraz okres, przez który mają być świadczone, wysokość i sposób pobierania opłaty, uwzględniając zgłoszone przez osobę zainteresowaną potrzeby oraz możliwość ich realizacji.

Usługi te są dostosowane do szczególnych potrzeb i możliwości klientów, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych jest jednym z istotnych elementów systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń regularny kontakt z opiekunem realizującym pomoc usługową w znaczącym stopniu zapobiega sytuacjom kryzysowym związanym z nawrotami choroby jak również marginalizacją i izolacją społeczną. Pomoc w w/w formie nierzadko bywa alternatywą dla pobytu w domu pomocy społecznej.

Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 29,40 zł.

3)          Psychiatra

Psychiatra Ewa Kowalczyk-Kozicka przyjmuje raz w miesiącu w Ośrodku Pomocy Społecznej. Zapisy w sekretariacie oraz pod numerem telefonu 22 773 44 12.