o nas - asystent rodziny

Zmiana rozmiaru czcionki

Asystent rodziny – Agnieszka Pomorska- Błaszczuk

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz.998 ze. zm.) rodzina przeżywająca m.in. trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej może otrzymać wsparcie w postaci Asystenta rodziny.

                Asystent rodziny to osoba posiadająca doświadczenie w pracy z rodzinami
w kryzysie lub osobami zagrożonymi szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym z powodu np. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, uzależnienia i współuzależnienia, trudności lokalowych, przemocy w rodzinie.

                Asystent wspiera członków rodziny, w porozumieniu z nimi określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań.

Najczęściej asystenta rodziny do danej rodziny kieruje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek Pracownika socjalnego. O objęcie rodziny wsparciem asystenta może wnioskować sąd.

Działania podejmowane na rzecz rodziny i z rodziną polegają na:

 • zdiagnozowaniu problemów i potrzeb występujących w rodzinie;
 • zmotywowaniu rodziny do współpracy i działań zmierzających do pokonania trudności;
 • sporządzeniu planu pomocy rodzinie z uwzględnieniem metod bezpośredniej pracy
  z rodziną, zorganizowanie wsparcia środowiskowego poprzez zaproszenie
  do współpracy reprezentantów służb i instytucji;
 • zaangażowaniu całej rodziny oraz podejmowaniu czynności związanych z realizacją zadań zawartych w planie, przy aktywnym udziale rodziny;
 • współuczestnictwie w kontaktach oraz współpracy z pracownikami szkół, przedszkoli, sądów, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji;
 • zwiększanie poczucia wartości, samodzielności i zaradności rodziców;
 • prowadzeniu indywidualnych zajęć edukacyjnych, mających na celu rozwijanie indywidualnych cech osobowości, pogłębianie umiejętności szkolnych oraz budowanie wrażliwości emocjonalno- społecznej dzieci.
 • pomocy w przezwyciężaniu problemów socjalno-bytowych, psychologicznych
  i wychowawczych;
 • motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców i postaw rodzicielskich;
 • pobudzaniu aktywności społecznej rodzin;
 • motywowaniu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • nauce umiejętności gospodarowania budżetem domowym;