onas-iod

Zmiana rozmiaru czcionki

W związku z rozpoczęciem okresu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO − informujemy, że:

Administratorem Danych w stosunku do osób fizycznych korzystających z oferty Ośrodka, w tym Centrum Aktywności „Na Spokojnej”, jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Raczkiewicza 21A, 05-075 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych: Maciej Twardowski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY (W TYM CENTRUM AKTYWNOŚCI „NA SPOKOJNEJ”)

W związku z obowiązywaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.201 6r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Raczkiewicza 21A, 05-075 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Macieja Twardowskiego. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się  z Inspektorem  za pomoc adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodku Pomocy Społecznej;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  1. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
 4. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 5. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 6. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. dane są przetwarzane na podstawie zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  3. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  4. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 7. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  1. zakwestionuje Pani / Pan prawidłowość przetwarzanych danych osobowych,
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, i sprzeciwia się Pani / Pan usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
 8. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z Panią / Panem umową lub na podstawie zgody,
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 9. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w celach archiwizacyjnych).
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani / Pana zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do Państw trzecich.